√ Gratis verzenden vanaf €75 binnen NL | √ 100% duurzaam wonen | √ 14 dagen omruilgarantie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Inhoud
Artikel 1 – Algemeen
Artikel 2 – Betaling
Artikel 3 – Bezorging
Artikel 4 – Garantie
Artikel 5 – Offertes
Artikel 6 – Overeenkomst
Artikel 7 – Herroepingsrecht
Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 – Aansprakelijkheden
Artikel 11 – Kortingen en acties


Artikel 1- Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Lumbuck te Amsterdam betreffende de online verkoop en de levering en betaling van meubels en andere producten en/of diensten.

1.2
Lumbuck houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden, de meest actuele versie vindt u op onze website www.lumbuck.nl


Artikel 2 – Betaling

2.1
De betaling van producten moet voldaan zijn, voordat Lumbuck levert.

2.2
De artikelen van Lumbuck worden geleverd tegen de prijzen, die gelden op de datum van aankoop en vermeld staan op de website van Lumbuck in Amsterdam, zet- en druk- en andere fouten voorbehouden.

2.3
Alle prijzen zijn, indien anders vermeld, in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzend- of bezorgkosten.


Artikel 3 – Bezorging

3.1
De levertijd van deze producten is 3-5 werkdagen. Indien het product niet op voorraad is kan de levertijd oplopen tot 12 weken. In het geval dat grotere producten worden geleverd, wordt er van tevoren contact opgenomen met de klant om tot een geschikte bezorgdatum te komen. Het kan zijn dat uw product eerder gereed is voor levering. Ten alle tijde zal Lumbuck contact met u opnemen betreft de levering van uw product. Levertijden worden door ons bij benadering vastgesteld en onder voorbehoud van ongestoorde voortgang van de werkzaamheden en tijdige toelevering van materialen en diensten, waaronder begrepen de door de afnemer te leveren zaken.

3.2
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan overschrijding van de levertijd nimmer, ook niet na ingebrekestelling, de afnemer, dan wel derden, aanspraak geven op een schadevergoeding. De afnemer vrijwaart ons van alle aanspraken die derden ter zake jegens ons te gelde zouden kunnen maken.

3.3.
Overschrijding van de levertijd ontslaat de klant niet van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst. Indien de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de afnemer zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

3.4
Wij zijn gerechtigd de bestelling in zijn geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren indien dit om bedrijfstechnische redenen noodzakelijk dan wel praktischer is.

3.5
Indien de overeengekomen levertermijn door de afnemer naar een later moment verplaatst wordt, dan wel de order door de afnemer geannuleerd wordt, dient de klant alle daaruit voortvloeiende kosten te dragen.

3.6
Alle leveringen worden door een derde partij of door Lumbuck zelf geleverd. Wanneer u ervoor kiest om uw aankoop door Lumbuck te laten bezorgen gaat u akkoord met onze leveringsvoorwaarden.

3.7 Aanwezigheid
Wanneer er een afspraak is gemaakt, dient u op de afgesproken dag en dagdeel aanwezig te zijn op het bij ons bekende adres. Bent u niet aanwezig of is er niet genoeg hulp aanwezig dan wordt de levering geannuleerd en zijn wij genoodzaakt om 50% van de leveringskosten in rekening te brengen.


3.8 Inbegrepen bij de bezorgdienst
Het product wordt geleverd tot in huis op de begane grond. Woont u op een hogere verdieping en is dit niet te bereiken middels een lift. Dan vindt de bezorging plaats tot de eerste sluitbare deur. Let er dus op, dat wanneer dit van toepassing is, u zelf zorgt voor vervoer naar de hogere verdieping. Wanneer het om een eettafel gaat, ontvangt u het onderstel op het moment van levering nog niet bevestigd aan het blad. U ontvangt uw aankoop dus gedemonteerd.

Zijn er andere bijzonderheden rondom het bezorgadres dan horen wij dit graag van u, uiterlijk 24-uur van te voren. Denk hierbij onder andere aan de bereikbaarheid van het bezorgadres.

Tevens dient u voorafgaand aan de levering ervoor te zorgen dat er genoeg ruimte is om het product te leveren. Dat wil zeggen dat er geen obstakels in de weg mogen staan en er genoeg ruimte is om te draaien.


Artikel 4 – Garantie

4.1
Artikelen worden altijd voor verzending door ons gecontroleerd. Mocht er een mankement of schade zijn bij aankomst bij de klant, dan zullen wij beoordelen of deze schade te wijten is aan vervoer of zijn oorzaak heeft in een productiefout. Bij het laatste kan een artikel gerepareerd of geruild kan worden.

4.2
Mocht u na de aflevering, schade ontdekken dan dienen er foto’s van het probleem naar Lumbuck te worden verzonden. Hiermee wordt een inschatting gemaakt van het probleem, zodat hiervoor een oplossing gevonden kan worden.

4.3
De houten meubelen, verlichtingen en decoratiestukken van Lumbuck worden meestal met de hand gemaakt en kunnen soms enigszins afwijken van foto’s, modellen en tekeningen. Hout is gevoelig voor grote schommelingen in luchtvochtigheid. Ondanks dat het hout zorgvuldig wordt gedroogd kan het werken (kleine scheurtjes of een beetje wijken). Dit geldt voor alle houten meubelen. Ook zijn sommige producten gemaakt van boomwortels welke ook nooit 100% overeenkomt met wat er op de foto en tekeningen staat weergegeven. Houd daar dus rekening mee als u hiervoor kiest. Lumbuck geeft hierop geen garantie.

4.4
Kras- en breukgevoelige meubelen dienen in de winter droog te staan. Wij geven geen garantie op beschadigingen ten gevolge van vorst in combinatie met vocht.

4.5
De afnemer kan in de volgende gevallen géén beroep doen op de garantiebepalingen:
• indien er sprake is van werking van het hout
• indien er sprake is van verwaarlozing door de afnemer,
• indien de installatie of montage van de meubels op ondeskundige wijze is/zijn uitgevoerd,
• indien de afnemer wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden (w.o. reparaties die niet in overleg met Lumbuck zijn verricht)
• bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik,
• bij beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen,
• indien het product niet volgens de gebruikelijke, geadviseerde wijze is onderhouden of geplaatst,
• indien het product wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires,
• indien producten worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Lumbuck echter geen defect geconstateerd kan worden,
• indien de garantietermijn verstreken is,
• indien het product afgeprijsd is.


Artikel 5 – Offertes

5.1
Alle offertes opgesteld door Lumbuck zijn vrijblijvend, 1 maand geldig en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.

5.2
Prijsvermeldingen op de internetsite www.lumbuck.nl, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.


Artikel 6 – Overeenkomsten

6.1
Overeenkomsten met Lumbuck zijn tot stand gekomen, nadat een bestelling op haalbaarheid is beoordeeld en mondeling, schriftelijk of per e-mail is bevestigd door Lumbuck. Lumbuck heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig worden ingelicht.

6.2
Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal het eigendom en het risico voor de goederen op afnemer overgaan bij levering af vestiging Lumbuck.

6.3
Zolang de afnemer niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Lumbuck zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom eerst op afnemer over, zodra afnemer aan al zijn verplichtingen krachtens of in verband met overeenkomsten tot het leveren van zaken of verrichten van diensten aan Lumbuck heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Lumbuck op de afnemer heeft of mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in één of meer van zijn verplichtingen jegens Lumbuck uit hoofde van de overeenkomst of anderszins. Indien tijdige betaling door de afnemer van enige schuld of tijdig een deugdelijke zekerheidstelling voor de nakoming van de schuld uit of in verband met een overeenkomst of anderszins, achterwege blijft, is Lumbuck gerechtigd de hem nog in eigendom toebehorende goederen eigenmachtig terug te nemen en is Lumbuck niet tot vergoeding van enige schade gehouden.


Artikel 7 – Herroepingsrecht

7.1
Bij de aankoop van de producten van Lumbuck heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

7.2
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.3
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, heeft de consument nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Indien de consument gebruik van haar retourrecht dan zal het gehele orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na de retour melding aan de consument gecrediteerd worden. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De kosten van de retourzending zijn voor de consument.

7.4
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

8.1
Klanten kunnen bij levering door Lumbuck een product direct weigeren. Indien klanten later een product willen retourneren dienen ze deze zelf naar de locatie van Lumbuck te vervoeren. Na retournering zal het aankoopbedrag exclusief verzendkosten terug worden gestort door Lumbuck.

8.2
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

9.1
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.


Artikel 10 – Aansprakelijkheden

10.1
Ten alle tijde is onze aansprakelijkheid beperkt tot onze garantieverplichtingen als omschreven in deze Algemene Voorwaarden. Het vervallen van onze garantieverplichtingen zal eveneens inhouden verval van onze aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, geleden door de contractpartij of derden. De afnemer vrijwaart ons ter zake.

10.2
Evenmin zijn wij aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, geleden door de afnemer en/of derden, welke wordt veroorzaakt door de inbreuk op het auteursrecht/octrooirecht en modelrecht van derden, dan wel ten gevolge van de werking of niet-werking van de door ons geleverde producten. De afnemer vrijwaart ons ter zake.

10.3
Behoudens grove nalatigheid en opzet zullen wij nimmer aansprakelijk zijn voor enigerlei schade veroorzaakt door in onze dienst zijnde personeel, dan wel door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, aan producten, zaken, personen.

10.4
Lumbuck is niet aansprakelijk voor schade van afnemer uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, tenzij deze schade zal zijn veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Lumbuck. In geval op Lumbuck enige aansprakelijkheid mocht rusten vergoedt Lumbuck slechts schade waarvan afnemer aantoont, dat zij direct gevolg is van de gebeurtenis waarvoor Lumbuck rechtens aansprakelijk is te houden, indien en voor zover de door Lumbuck afgesloten verzekeringsovereenkomst deze schade dekt.

10.5
Lumbuck is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid indien Lumbuck zaken heeft verkocht en geleverd c.q. diensten heeft verricht die naar de stand van de wetenschap op het moment van de verkoop en levering c.q. het verrichten van de diensten niet tot aansprakelijkheid zou hebben geleid.

10.6
Lumbuck is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van fouten of verzuim van derden die met instemming van afnemer door Lumbuck zijn belast met levering van materialen of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden. Tevens is Lumbuck niet aansprakelijk voor schade die optreedt ten gevolge van door derden geleverde goederen, tenzij Lumbuck de schade op desbetreffende derden kan verhalen.

10.7
Lumbuck sluit de toepasselijkheid van de "Europese richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumentengoederen", en de daarop gebaseerde wetgeving, op haar overeenkomsten met afnemer uitdrukkelijk uit. De aansprakelijkheid van Lumbuck strekt niet verder dan zoals in dit artikel is bepaald.

10.8
Voor adviezen, die Lumbuck verstrekt zonder dat daaraan een uitdrukkelijk op het verstrekken van adviezen gerichte overeenkomst ten grondslag ligt, aanvaardt Lumbuck geen aansprakelijkheid uit welken hoofde dan ook.

10.9
Voor tekeningen, ontwerpen, berekeningen, aanwijzingen, materiaal en dergelijke, die Lumbuck door of vanwege afnemer met het oog op de uitvoering van de overeenkomst worden verstrekt, aanvaardt Lumbuck geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.


Artikel 11 – Kortingen en acties

Hierna genoemde voorwaarden gelden voor alle acties, aanbiedingen, kortingen en promoties – hierna te noemen “acties” - tenzij anders aangegeven:

11.1
Acties kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. Voorbeeld: producten in de sale / uitverkoop kunnen niet aangekocht worden in combinatie met een kortingscode.

11.2
Wijzigingen onder voorbehoud.

11.3
Door de klant verstrekte gegevens wordt vertrouwelijk mee omgegaan en wordt enkel gebruikt voor marketingdoeleinden van Lumbuck. Gegevens worden nooit ongevraagd verstrekt aan derden.